ТАНЫ ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙГ БИД ХАМГААЛНА

МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн                                                                                                        2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн                                                                                                                    02 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

 

МЭМАҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ ҮНДСЭН НЭГЖИЙН ҮЭ-ИЙН ХОРООДЫН

2017 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЧИГЛЭЛ

 

 

        2017 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Эрүүл мэндийн ажилтныг эрсдлээс хамгаалах ажлыг идэвхжүүлэх жил

 

Д/д

 

Ажлын чиглэл

 

Хугацаа

 

Нэг. Дотоод ажлын талаар.

1.    

2017 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг тэргүүлэгчдийн хурлаараа хэлэлцүүлэн батлуулж, хувийг МЭМАҮЭХ-ны ажлын албанд ирүүлэх

2-р сар

2.   

ҮЭ-ийн бүх гишүүд/төлөөлөгчид/-ийн хурлаа заавал хийж, ҮЭ-ийн хорооноос явуулсан үйл ажиллагааны тайлан, санхүү(татвар зарцуулалт)-ийн тайлан болон шинэ онд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах ба хамтын гэрээг дүгнэж, биелэлтийг гарган үр дүнг нь гишүүд, хамт олондоо мэдээлэх

1-р улирал

3.   

Бүрэн эрхийн хугацаа дууссан бол тайлан сонгуулийн хурлаа заавал хийж, салбарын холбооны удирдлагуудаас оролцуулах

Жилдээ

4.   

ҮЭ-ийн хорооныхоо Улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шинэчлээгүй хороод 1-р улиралд багтаан шинэчилж, баланс болон татварын тайланг холбогдох байгууллагад өгч, тооцоо нийлж, хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах

1-р улирал

5.   

Хамтын гэрээ шинээр байгуулах буюу нэмэлт, өөрчлөлт оруулж баталгаажуулан бүртгүүлж, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахбүртгүүлсэний дараа 10 хоногт багтаан нэг хувийг МЭМАҮЭХ-нд ирүүлэх (Хамтын гэрээний үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, өмнөхөөсөө сайжруулахын төлөө ажиллах)

Тухай бүрт

6.   

Гишүүдийн нэрчилсэн бүртгэлийг хийж, шинээр гишүүн элсэх, шилжилт хөдөлгөөн бүрийг цаг тухайд нь хийж мэдээг МЭМАҮЭХ-нд ирүүлж байх

1-р улирал

7.   

МҮЭ-ийн болон салбарын ҮЭ-ийн холбооны оны шилдэг ажилтан, сонгуультан, байгууллага, хамт олон, дэмжигчдийг шалгаруулах журмын дагуу хүмүүсээ тодорхойлж, материалаа салбарын холбоонд ирүүлж, байгууллага, хамт олноороо идэвхтэй оролцох

12-р сарын

15-ны дотор

8.   

МҮЭ-ийн холбооны 100 жилийн ойг угтан ҮЭ-ийн хороо бүр ҮЭ-ийн байгууллагаа сурталчилсанӨДӨРЛӨГ арга хэмжээ болон бусад бүтээлч ажлыг өөрсдийн санаачлагаар байгууллага дээрээ зохион байгуулж хамт олон, гишүүдээ өргөнөөр оролцуулах (Шаардлагатай тохиолдолд салбарын холбоо болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах)

Жилдээ

9.   

Гишүүдийн батлахыг журам зааврын дагуу бүрэн бичилт хийж салбарын холбооны тамга, даргын гарын үсгийг зуруулж баталгаажуулан батлахны давуу талыг гишүүд, ажилтнуудад мэдрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

10.  

ҮЭ-ийн хорооны дэргэдэх Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн хэсгийн ажлыг идэвхжүүлж, бүтээлч ажил өрнүүлэх чиглэлээр ажиллуулах

Жилийн турш

11.  

Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг ажилтнуудын судалгааг нарийвчлан гаргаж МЭМАҮЭХ-нд ирүүлэх, тэдэнд олгодог хор саармагжуулах бодисын олголтын явцад хяналт тавьж ажиллан бүрэн олгуулах, (энэ талаар хамтын гэрээндээ тусгаж ажиллах)

Жилдээ

12.  

Хоёр. Санхүүгийн талаар.

 

13.  

ҮЭ-ийн хорооныхоо санхүүгийн тайланг улирал бүр өссөн дүнгээр гаргаж дансны хуулга, санхүүгийн баримтын хамт дараа сарын 10-ны дотор МЭМАҮЭХ-ны санхүүд өгч, хянуулж, баталгаажуулах

Улирал бүр

14.  

ҮЭ-ийн хорооны санхүүгийн үйл ажиллагаандаа өөрийн Хянан Шалгах Комисс/ХШК/-оор шалгалт хийлгэж, шалгалтын дүнг хорооны тэргүүлэгчид болон гишүүддээ мэдээлж байх

Жилд нэг удаа

15.  

Гурав. Бусад ажлын талаар.

 

16.  

Дэлхийн эмч нарын өдөр, Эх баригчдын өдөр, ОУ-ын сувилагч нарын өдөр, үйлчилгээний ажилтны өдөр, Эрүүл мэндийн ажилтны өдөр, МҮЭ-ийн өдрүүдийн хүрээнд ҮЭ-ийг сурталчилж, гишүүддээ чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахаас гадна болон Ажилтны урлагын наадам, сагсан бөмбөгийн тэмцээнд байгууллага хамт олноороо идэвхтэй оролцох

Жилдээ

17.  

Шаардлагатай тохиолдолд тэмцэл хөдөлгөөн өрнүүлж, жагсаал, цуглаан, хэвлэлийн хурал, ажил хаялтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах ажлыг шат дараалан хийх (салбарын холбооноос мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангуулах)

Тухай бүр

18.  

МҮЭ-ийн төв хэвлэл Хөдөлмөр сонинг ҮЭ-ийн хороо бүр тасаг, бүлгүүдийнхээ тоогоор захиалж гишүүн бүрт хүргэх зарчмыг баримтлан ажиллах

Жилдээ

19.  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж үзлэг шалгалтын үйл ажиллагааг бие даан болон хамтарсан хэлбэрээр хийж байх

Жилийн турш

20. 

Гишүүд, ажилтнуудаас хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлаар гаргасан санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч цаг тухайд нь түргэн шуурхай шийдвэрлэж, тухай бүр хариуг өгч байх (Шаардлагатай тохиолдолд МЭМАҮЭХ-ноос арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг, туслалцаа авах)

Жилийн турш

21.  

Үйлдвэрлэлийн ослоор амь үрэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийг IY/28-нд, МҮЭ-ийн өдрүүдийг угтсан ажлыг 8-р сард тус тус зохион байгуулж, үр дүнг жилийн эцсийн тайландаа тусган салбарын холбоонд ирүүлэх

 

12 сарын 15

22. 

ҮЭ-д эвлэлдэн нэгдсэн байдлын мэдээний маягт (ҮЭ№, ҮЭ 03), Хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн хамтын маргааны мэдээний маягт (ХГ-04-А, ХГ 04Б), ҮЭ-үүдийн эрхийн зөрчлийн талаарх мэдээний маягт (ЭЗ 05), Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын мэдээний маягт (ҮО 06)-ын дагуу тухай бүр гаргаж МЭМАҮЭХ-нд ирүүлэх

 

12-р сарын 15-ны дотор

23. 

МЭМАҮЭХ-ноос үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын дарга нарт зориулан явуулах сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөн, хэвлэлийн бага хурал, жагсаал цуглаан  бусад арга хэмжээнд тогтмол идэвхтэй оролцож, гишүүддээ мэдээллийг тухай бүр хүргэх

Жилдээ

24. 

ҮЭ-ийн хороод гишүүдийнхээ хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой хууль эрх зүйн мэдлэгийг сайжруулахад голлон анхаарч эрх зүйн сургалтын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

Жилдээ

25. 

ҮЭ-ийн хорооны Мэдээлэл, сурталчилгааны самбар-тай болж хорооныхоо үйл ажиллагааг сурталчилж, байгууллагынхаа вэб сайтад ҮЭ-ийн хорооны  цонх үүсгэж, мэдээллийг тогтмолжуулж, facebook, twitter-т идэвхтэй сурталчлах ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

 

 

--оОо--

 
"Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний ажилтны улсын IV зөвлөгөөн" амжилттай боллоо.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 2 жил тутамд зохион байгуулдаг “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ УЛСЫН IV ЗӨВЛӨГӨӨН” 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр МҮЭ-ийн СТО-д амжилттай болж өндөрлөлөө. ...Дэлгэрэнгүй
Говьсүмбэр аймгийн үйлчилгээний ажилчдын зөвлөгөөн болж байна.
Зөвлөгөөнийг Аймгийн ҮЭ-ийн холбооны дарга Д.Гантөмөр нээж, аймгийн ИТХ-ын дарга Г.Батзам, ЗДТГ-ын дарга Д.Содном нар мэндчилгээ ...Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны бэлгийн дарамтыг бууруулах нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн хорооноос "Ажлын байрны бэлгийн дарамтыг бууруулах нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, ҮЭ-ийн хороодын эмэгтэйчүүдийн хэсгийн ахлагч нарыг хамрууллаа. ...Дэлгэрэнгүй
Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмч эуажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хуль эрх зүй-1" сэдвээр хийлээ.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос санхүүжүүлэн зохион байгуулж буй ээлжит сургалтыг Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмч эуажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хуль эрх зүй-1" сэдвээр хийлээ. Сургалтыг МЭМАҮЭ-ийн холбооны дэд дарга Ч.Нарантуяа, МҮЭ-ийн холбооны хуульч М.Саранцацрал нар хичээл зааж оролцогчдын асуултанд хариулж, хэсгээр ажиллуулж тулгамдсан асуудлаа ярилцсан үр дүнтэй сургалт болсныг эмч ажилтнууд үнэлж байлаа. Сургалтын төгсгөлд 1 кредитийн гэрчилгээ олголоо. ...Дэлгэрэнгүй
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос санхүүжүүлэн зохион байгуулж буй ээлжит сургалтыг Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмч эуажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хуль эрх зүй-1" сэдвээр хийлээ.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос санхүүжүүлэн зохион байгуулж буй ээлжит сургалтыг Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмч эуажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хуль эрх зүй-1" сэдвээр хийлээ. Сургалтыг МЭМАҮЭ-ийн холбооны дэд дарга Ч.Нарантуяа, МҮЭ-ийн холбооны хуульч М.Саранцацрал нар хичээл зааж оролцогчдын асуултанд хариулж, хэсгээр ажиллуулж тулгамдсан асуудлаа ярилцсан үр дүнтэй сургалт болсныг эмч ажилтнууд үнэлж байлаа. Сургалтын төгсгөлд 1 кредитийн гэрчилгээ олголоо. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбооны дарга Б.Мягмар Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэвэт сургалт зохион байгууллаа
МЭМАҮЭ-ийн холбооны дарга Б.Мягмар Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэвэт сургалт зохион байгуулж, нийт ажилтнууд болон АҮЭХ, АЭМГ-ын удирдлагуудтай уулзлаа. ...Дэлгэрэнгүй
УАШУТҮК-ийн корпорацийн эмнэлгийн эмч, ажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредитийн сургалтыг зохион байгуулж хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэв.
УАШУТҮК-ийн корпорацийн эмнэлгийн эмч, ажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредитийн сургалтыг зохион байгуулж хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэв. ...Дэлгэрэнгүй
Щастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн 150 эмч, ажилтнуудад МЭМАҮЭ-ийн холбооноос "Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредитийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Сургалтаар "Хөдөлмөрийн тухай хуулийн товч ойлголт, хамтын гэрээ түүний үр дүн, ач холбогдол", Салбарын 2017-2018 оны хамт(тариф)-ын хэлэлцээр, түүний үр дүн болон салбарын ҮЭ-ийн холбооны бодлого, үйл ажиллагаа, цаашдын зорилтын талаар тус холбооны дарга Б.Мягмар, "Хөдөлмөрийн гэрээ, түүний тухай ойлголт, нийтлэг зөрчлүүд" сэдвээр дэд дарга Ч.Нарантуяа нар хичээл зааж, тэдний өмнө тулгамдаж буй асуудлаар дадлага хэлэлцүүлэг өрнүүлж, шийдвэрлэх гарцыг гаргахын зэрэгцээ хамтын гэрээнд зайлшгүй тусгах олон саналуудыг оролцогч нартай х...Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредиттэй сургалтыг Баянзүрх дүүргийн ЭМТ-ийн эмч, ажилтнуудад зохион байгууллаа.
"Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредиттэй сургалтыг Баянзүрх дүүргийн ЭМТ-ийн эмч, ажилтнуудад зохион байгууллаа. Сургалтанд 58 ажилчид оролцож өөрсдийн өмнө тулгамдсан асуудлаа тодорхойлон хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүллээ.  ...Дэлгэрэнгүй
ЭХЭМҮТ-ийн сувилагч нарт "Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредитийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
ЭХЭМҮТ-ийн сувилагч нарт "Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредитийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос тус төвийн ҮЭ-ийн хорооны тэргүүлэгчидтэй хамтран энэхүү сургалтыг зохион байгуулж, нийт 75 хүнийг хамрууллаа. Идэвхтэй оролцсон гишүүддээ баярлалаа. ...Дэлгэрэнгүй
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Энэхүү вэб сайтыг ТАНЫ ГҮҮР ХХК-д бүтээв.