ТАНЫ ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙГ БИД ХАМГААЛНА
МЭМАҮЭХ-ны тэргүүлэгчдийн 2010 оны  12-р сарын 06–ны
өдрийн  43 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

МЭМАҮЭ-ҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ ОНЫ ШИЛДЭГ АЖИЛТАН, СОНГУУЛЬТАН,
ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГА, ДЭМЖИГЧДИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Зорилго: МҮЭ-үүдийн XVIII их хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж, МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны тэргүүлэгчдийн 2010 оны 08 дугаар сарын 19-ны өдрийн нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан 2010 оны ажлын төлөвлөгөөний 2.18 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх болон үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн ажилтан, идэвхтэн сонгуультан, дэмжигчдийн ҮЭ-ийн хөдөлгөөнд оролцох оролцоо, идэвхи санаачилгыг сайжруулах, ҮЭ-ийн мэдлэг эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх бие дааж ажиллах бололцоо, нөхцөлөөр хангах, тэдний ажлын үр дүнг тухайн цаг үед нь үнэлж дүгнэх, бие биенээ хүндэтгэх, нөхөрсөг харилцаа бий болгох, салбарын ҮЭ-ийн хороодын санхүүгийн чадавхийг сайжруулахад чиглэгдэнэ.

Оны шилдгүүдийг дараах номинациар шалгаруулна.

 1. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГА": Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодоос 3 хүртэл хороог шалгаруулна. Орон нутгийн ҮЭ-ийн хороодоос тодорхойлолтыг үндэслэн нэг хүртэл хороог шилдэгээр шалгаруулна.
 2. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ЗАЛУУ ЛИДЕР": МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, идэвхтэн сонгуультан 35 хүртэлх насны залуучуудаас 2 хүртэл хүнийг шалгаруулна.
 3. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ЭМЭГТЭЙ ЛИДЕР": МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, идэвхтэн сонгуультнуудаас 2 хүртэл хүнийг шалгаруулна
 4. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ АХМАД АЖИЛТАН": МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, идэвхтэн сонгуультнуудаас нэг хүнийг шалгаруулна.
 5. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ СОНГУУЛЬТАН(АЖИЛТАН)":МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, ҮЭ-ийн хорооны дарга, нягтлан бодогч, идэвхтэн сонгуультнуудаас 5 хүртэл хүнийг шалгаруулна.
 6. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ДЭМЖИГЧ": Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсад болон ҮЭ-ийн гишүүдийн нийгмийн асуудлыг шийдэх, ҮЭ-ийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийг дээшлүүлэх, түүний үйл ажиллагаанд дорвитой дэмжлэг, туслалцаа үзүүлдэг төрийн түшээ, гүйцэтгэх засаглалын ажилтан, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдагч, биенесмен, ажил төрлийн холбоотой ажилладаг төрийн бус байгууллагын ажилтан, гадаадын иргэдээс нэг хүнийг шалгаруулна

Оны шилдэг ажилтан, үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодод тавигдах шаардлага:

Дээрхи номинацид нэгээс доошгүй жил ажилласан ажлын үр дүнг нь тухайн байгууллагын хамт олон ҮЭ-ийн гишүүд хүлээн зөвшөөрсөн нэр хүндтэй, цаашид ажлын амжилтаа бататган ажиллах боломжтой ҮЭ-ийн хороо, хувь хүмүүсийг шалгаруулна.

МЭМАҮЭХ-ны хороод, түүний дарга, тэргүүлэгч, ажилтан нарыг нэр дэвшүүлж тухайн байгууллагын шийдвэр гаргах хурал, тэргүүлэгчдийн хурлаараа хэлэлцэн дээрх 6 номинаци тус бүрт нэг хүн, байгууллага, хамт олныг сонгон шалгаруулж, жил бүрийн 12 сарын 15-ны дотор салбарын ҮЭ-ийн холбооны ажлын албанд ирүүлж байна. Салбарын ҮЭ-ийн холбооны ажлын алба болон тэргүүлэгчид дээрх номинацуудад нэр дэвшүүлж болно.

Нэр дэвшигчдийн тодорхойлолтод анхаарах зүйл:

Нэр дэвшигчдийн товч намтар, ҮЭ-ийн ямар сонгууль хүлээсэн буюу ҮЭ-ийн байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж, сүүлийн нэг жилд бие даан хийсэн ажлын үр дүн, түунд хамрагдсан хүн, ямар ажлыг ямар түвшинд хүргэсэн, шинэлэг арга хэлбэрээр хамтарч зохион байгуулсан ажил тухайн хамт олны үнэлэлт зэргийг тодорхой тусгасан байна.

МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны гишүүн байгууллага (ҮЭ-ийн хороо)-ууд энэхүү тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу материалаа ирүүлнэ.

Нэр дэвшүүлэхдээ дараахь үзүүлэлтүүдийн үндэслэл болгоно.

 1. Тухайн түвшинд хамтын гэрээ хэлэлцээр хийсэн байдал, түүний хэрэгжилт, үр дүн
 2. Ажиллагчдын дотор гишүүдийн тооны эзлэх хувь, гишүүнчлэлийн эгнээ өсөлт
 3. Татвар хураалт, шимтгэл төлөлт, санхүүгийн чадавхийн байдал
 4. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн биелэлттэй холбогдуулан гишүүд, ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах талаар явуулсан тэмцлийн арга хэлбэр, үр дүн
 5. ҮЭ-ийн ажлын тухай мэдээлэл, сурталчилгаа
 6. ҮЭ-ийн байгууллагаас зохион байгуулсан шинэлэг хэлбэрийн ажил, үр дүн
 7. ҮЭ-ийн гишүүд, идэвхтний сургалт түүнд хамрагдсан хүмүүсийн нийт гишүүдэд эзлэх хувь, үрдүн
 8. Гишүүд, ажилтнуудад өгсөн хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ, барагдуулсан өргөдөл, гомдол, гаргасан шийдвэрийн биелэлт, үр дун
 9. ҮЭ-ийн цаг үеийн хийсэн ажлын мэдээлэл

Салбарын холбооны үйл ажиллагаа сургалт семинар, тэмцлийн арга хэмжээ, татвар төлөлт зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан шалгаруулна.

Олгох шагнал:

МЭМАҮЭХ-ны оны шилдэгээр шалгарсан хувь хүмүүст Батламж 50.0 мянган төгрөг, шилдэг гишүүн байгууллага (ҮЭ-ийн хороо), хамт олонд цом, Батламж 200.0 мянган төгрөг хүртэл хэмжээний мөнгөн шагналыг тус холбооноос олгоно. Тухайн жилийн ажлын үр дүнгээс нь хамааруулан гишүүн байгууллага (ҮЭ-ийн хороо)-уудыг байр эзлүүлэн шалгаруулж болно.

Шинэ жилийн баярын өмнө буюу 12 дугаар сарын 20-нд нэр дэвшигч, байгууллага, хамт олон хувь хүнийг оролцуулан шалгаруулж шагналыг МЭМАҮЭХ-ны шинэ жилийн баярын арга хэмжээний үеэр гардуулна.

Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороо оны шилдэг гишүүн байгууллагаар шалгарсан тохиолдолд ҮЭ-ийн хорооны дарга тухайн байгууллагад очсон шагналын 30 хувиар шагнагдана.

 
2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны Эмэгтэйчүүдийн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүд хуралдаж 2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч, МУ-ын Ардын эмч Б.Үйлст МҮЭХ-ны дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагналаар шагнагдлаа.
МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч, МУ-ын Ардын эмч Б.Үйлст МҮЭХ-ны дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагналаар шагнагдлаа.  ...Дэлгэрэнгүй
ГССҮТөв МЭМАҮЭ-ийн холбооны “ШИЛДЭГ ДЭМЖИГЧ”-ээр шалгарлаа
МЭМАҮЭ-ийн холбооны Гүйцэтгэх зөвлөлийн VII хурал ГССҮТөвийн сургалтын танхимд боллоо. Хуралд МЭМАҮЭ-ийн холбооны дарга Б.Мягмар, орлогч дарга Ч.Нарантуяа, ЭМ-ийн байгууллагуудын ҮЭ-ийн хороон дарга нар оролцсон. ...Дэлгэрэнгүй
Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн ҮЭ-ийн хорооны 2018 оны тайлангийн хурал амжилттай үргэлжилж байна.
Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн ҮЭ-ийн хорооны 2018 оны тайлангийн хурал амжилттай үргэлжилж байна.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн салбарын эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн болон бусад ажилтнуудын үндсэн цалинг 2019 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн нэмэгдүүлсэн ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 24,25-р тогтоол албажлаа.
Эрүүл мэндийн салбарын эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн болон бусад ажилтнуудын үндсэн цалинг 2019 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн нэмэгдүүлсэн ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 24,25-р тогтоол албажлаа. Файлыг www.legalinfo.mn сайтаас аваарай.  ...Дэлгэрэнгүй
Салбарын ҮЭ-ийн холбоо ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.
Салбарын ҮЭ-ийн холбоо ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн сайдын А/548 тоот тушаалаар унаа, хоолны хөлс болон улирлын үр дүнгийн мөнгөн урамшууллын зардлыг 2019.01.01-ний өдрөөс хэрэгжүүлэхээр нэмэгдүүлэн тогтоолоо.
Эрүүл мэндийн сайдын А/548 тоот тушаалаар унаа, хоолны хөлс болон улирлын үр дүнгийн мөнгөн урамшууллын зардлыг 2019.01.01-ний өдрөөс хэрэгжүүлэхээр нэмэгдүүлэн тогтоолоо. ...Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ ҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ 2018 ОНЫ ОНЦЛОХ 10 АЖИЛ
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоо нь 2018 оныг “Эрүүл мэндийн салбарын ажилmнуудын хөдөлмөрийг шударгаар үнэлүүлж, тогтолцоог шинэчлэх жил” болгон зарлаж бодлогын 3 зорилтын хүрээнд нийт 60 төрлийн ажил төлөвлөснөөс 93.3 хувийн биелэлттэй байна. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбоо Гүйцэтгэх зөвлөлийн VII хурлаа 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа.
МЭМАҮЭ-ийн холбоо Гүйцэтгэх зөвлөлийн VII хурлаа 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. ...Дэлгэрэнгүй
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Энэхүү вэб сайтыг ТАНЫ ГҮҮР ХХК-д бүтээв.