ТАНЫ ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙГ БИД ХАМГААЛНА

МОНГОЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБООНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН ХОРОО

1.      Залуучуудын хорооны дарга СБЭМТ-ийн статистикч эмчҮЭ-ийн хорооны дарга Д.Мөнхжавхлан

2.      Нарийн бичгийн даргаар МЭМАҮЭ-ийн холбооны нягтлан бодогч Т.Норжинсүрэн

3.      Тэргүүлэгчээр Г.Ган-ЭрдэнэЯ.Цолмон, Н.Мөнхбат, Д.Өлзиймаа, Э.Санжаа

 

 

МЭМАҮЭ-ийн Холбооны тэргүүлэгчдийн

2014 оны 01-р сарын 15-ны өдрийн

05 тоот тогтоолын хавсралт

 

МЭМАҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ ДЭРГЭДЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

 

Нэг. Зорилго, үйл ажиллагааны зарчим

1. МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь үйлдвэрчний эвлэлийн хөдөлгөөний залуучуудын хөдөлмөрлөх эрх, нийгмийн баталгааг хангах, МҮЭ-ийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, сургалт, семинар, кампанит ажил болон бусад арга хэмжээг зохион байгуулах, олон улсын байгууллагын бодлого шийдвэрийг үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд  оршино.

2. Залуучуудын хорооны ажиллах журмыг Залуучуудын хорооны бүх гишүүдийн хурлаар сайшааж тэргүүлэгчдийн хурлаар батална.

3.  МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь Монгол улсын хууль, МҮЭ- ийн холбооны дүрэм, МЭМАҮЭ-ийн холбооны дүрэм   болон энэхүү журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.

Хоёр.Бүтэц, бүрэлдэхүүн

1.    МЭМАҮЭ-ийн холбоо нь дэргэдээ Залуучуудын хороо байгуулж ажиллуулна.

2.  Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороод нь дэргэдээ залуучуудын хэсгийг байгуулж ажиллуулна.

3. МЭМАҮЭ-ийн холбооны залуучуудын хороо болон Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хорооны залуучуудын хэсгүүд нь 35 хүртэлх насны гишүүдтэй байна.

4.  МЭМАҮЭ-ийн холбооны  Залуучуудын хорооны эрх барих дээд байгууллагыг салбарын холбооны ажлын албаны залуу ажилтнууд болон үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хорооны залуучуудын хэсгийн ахлагч нар бүрдүүлнэ.

5. Бүх гишүүдийн төлөөлөгчдийн хурлын хоорондох үйл ажиллагааг хорооны   Удирдах зөвлөл зохицуулж удирдана.

6.  МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны бүх гишүүдийн төлөөлөгчдийн хурал нь жилд нэгээс доошгүй удаа хуралдана.

7.   МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны  удирдах зөвлөл,  дарга, нарийн бичгийн даргыг бүх гишүүдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2 жилийн хугацаагаар  сонгоно.

Гурав. Хорооны бүрэн эрх

1. Залуучуудын хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, тэднийг үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах.

2. МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн хуралд эрхэлсэн  ажлын чиглэлээр асуудал оруулах шийдвэрлүүлэх.

3. МЭМАҮЭ-ийн холбооны төлөвлөгөөнд асуудал оруулах мэргэжил, үйлдвэрлэлийн болон нутаг дэвсгэрийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоодтой хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай мэдээ, судалгааг гаргуулж авах

  4.   Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт болон бусад  асуудлаар үйлдвэрчний эвлэлийн залуу гишүүдийн дунд төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулах.

Дөрөв. Хорооны үүрэг

1. Залуучуудын талаархи МҮЭХ, МЭМАҮЭ-ийн холбооны бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх сургалт, компанит ажил зохион байгуулах, санал боловсруулах.

2.   Залуучуудын нийгмийн баталгааг хангах,тэдний эрх ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудлаар төр засаг, эзэд захиргаанд санал хүсэлт, шаардлага тавьж үйлдвэрчний эвлэлүүдийн дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлүүлэх.

3. Үйлдвэрчний эвлэлийн залуу удирдагчдын сургалтыг холбогдох байгууллагатай хамтран бэлтгэх, удирдах ажилд залуучуудыг бэлтгэх тэдний нэрийг дэвшүүлэх , залуучуудын байгууллагатай хамтран ажиллах

4.  ҮЭ-ийн зорилго, үйл ажиллагааны талаар залуучуудад мэдлэг олгох, мэдээлэл өгөх, сурталчлах.

Тав. Хорооны ажиллах журам

1.    МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны ажлыг дарга удирдана. Хорооны дотоод ажлыг нарийн бичгийн дарга хариуцна.Хорооны удирдах зөвлөлийн хурлыг шаардлагатай үед хуралдуулна.

2.    МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь хуралдаж хэлэлцсэн асуудлаараа санал дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж тэргүүлэгчдийн хуралд оруулна.

3.    МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь эрхэлсэн ажлын чиглэлээр олон улсын төрийн болон төрийн бус  байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой ажиллаж, залуучуудын эрх ашгийн төлөө тэмцэж байгаа иргэд, байгууллага, эвсэл хөдөлгөөнийг дэмжинэ.

4.   МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь эрүүл мэндийн салбарын залуу гишүүдэд хандсан үйл ажиллагаа явуулна.

5. МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны явуулах үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгийг МЭМАҮЭ-ийн холбооны төсөвт санал оруулж тусгуулна.

6. МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь шаардлагатай тохиолдолд МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэмдэг, хэвлэмэл хуудсыг хэрэглэнэ.

 

--oOo--

 

 
МЭМАҮЭ-ийн холбооноос Цэргийн төв эмнэлгийн эмч, ажилтнуудад "Эрүүл мэндийн эрх зүй ба эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
МЭМАҮЭ-ийн холбооноос Цэргийн төв эмнэлгийн эмч, ажилтнуудад "Эрүүл мэндийн эрх зүй ба эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй" сэдэвт 1 кредиттэй сургалтыг 2018 оны 10-р сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбоо, Булган аймгийн VЭ-ийн холбооны хамтарсан сургалт, уулзалтууд амжилттай боллоо
Булган аймагт "Хөгжлийн төлөө өв тэгш хүчирхэгжье" сэдэвт нэг өдрийн сургалтыг X/15-нд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтаар "ҮЭ-ийн үндсэн мэдлэг" сэдвээр МҮЭХ-ны багш арга зүйч Ц.Гэнэндулам, “Бүтээмжийн хөдөлгөөн ба зохистой хөдөлмөр”, ...Дэлгэрэнгүй
Монголын эх баригчдын нийгэмлэгийн эх баригч нарын төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа
Уулзалтанд С.Даваасүрэн, Д.Уламбаяр, Ц.Туяа (18 эх баригч) тэргүүтэй ЭХЭМҮТ, Өргөө, Хүрээ, Амгалан амаржих газар болон Баян-Өлгий аймгийн эх баригч нарын төлөөлөлтэй уулзаж, эх баригч нарын цалин хөлс, хөдөлмөрийн нөхцөл, нийгмийн баталгааны талаар ярилцаж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар боллоо. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАVЭ-ийм холбооны дарга Б.Мямар ХДХВ/ДОХ, сүрьеэгийн асуудлаар Глобаль бүсийн менежер Luca Occhini болон Монгол Улсыг хариуцсан менежер Allan Nfamba нарыг хүлээн авч уулзлаа.
МЭМАVЭ-ийм холбооны дарга Б.Мямар ХДХВ/ДОХ, сүрьеэгийн асуудлаар Глобаль бүсийн менежер Luca Occhini болон Монгол Улсыг хариуцсан менежер Allan Nfamba нарыг хүлээн авч уулзлаа.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, ҮЭ-ийн сонгуультнуудын хамтарсан уулзалт хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа.
рүүл мэндийн салбарын ажилтны “Нийгмийн баталгаа ба эрх зүйн шинэчлэл” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг МЭМАҮЭ-ийн холбооноос санаачлан ЭМЯ, МЭМАҮЭХ хамтран зохион байгуулж байна.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ажилтны "НИЙГМИЙН БАТАЛГАА БА ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ" уулзалт хэлэлцүүлэг
Эрүүл мэндийн ажилтны "НИЙГМИЙН БАТАЛГАА БА ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ" уулзалт хэлэлцүүлэг X/03-нд ЭМЯ-ны Б танхимд болно. Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтан болон ҮЭ-ийн хороодын дарга нар оролцоно уу. Холбоо барих утас 320549 ...Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын засгийн газрын тогтоол
Монгол улсын засгийн газрын тогтоол ...Дэлгэрэнгүй
Салбарын ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөл Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл, Төрийн нарийн бичгийн дарга Э.Содномжамц тэргүүтэй төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ
Салбарын ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөл Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл, Төрийн нарийн бичгийн дарга Э.Содномжамц тэргүүтэй төлөөлөлтэй уулзаж, ...Дэлгэрэнгүй
Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад зарласан " эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын ажил хаялт"-ыг түр зогсоолоо
Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад зарласан " эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын ажил хаялт"-ыг түр зогсоолоо Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар манай салбарын хэлэлцээрийн 4 бүлэг 26 заалт бүхий хэлэлцээрийн 24-ийг нь Хөдөлмөр,нийгмийн хамгааллын яам хуулийн дагуу албан ёсоор бүртгэж, 2 заалтыг дахин хэлэлцэж бүртгэх санал ирүүллээ. ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн салбарынхан 48 цагийн дараа тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй болно.
Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд " Хөдөлмөрийн мөлжлөгийг халж, шударга үнэлэмжийг тогтоох"-ын төлөө 6 сарын турш эв нэгдлээ орон даяар илэрхийлж тэмцлээ.Үр дүн нь өнгөрөгч 5 дугаар сарын 29-ний өдөр " Эрүүл мэндийн салбарын 2017-2018 оны хамт( тариф)-ын нэмэлт хэлэлцээр"-ийг хуулийн хүрээнд хэлэлцэн зөвшилцөж байгуулсан ч Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр , хуулийн үндэслэлгүйгээр хойш тавьж хүнд суртал ...Дэлгэрэнгүй
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Энэхүү вэб сайтыг ТАНЫ ГҮҮР ХХК-д бүтээв.