ТАНЫ ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙГ БИД ХАМГААЛНА

МОНГОЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБООНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН ХОРОО

1.      Залуучуудын хорооны дарга СБЭМТ-ийн статистикч эмчҮЭ-ийн хорооны дарга Д.Мөнхжавхлан

2.      Нарийн бичгийн даргаар МЭМАҮЭ-ийн холбооны нягтлан бодогч Т.Норжинсүрэн

3.      Тэргүүлэгчээр Г.Ган-ЭрдэнэЯ.Цолмон, Н.Мөнхбат, Д.Өлзиймаа, Э.Санжаа

 

 

МЭМАҮЭ-ийн Холбооны тэргүүлэгчдийн

2014 оны 01-р сарын 15-ны өдрийн

05 тоот тогтоолын хавсралт

 

МЭМАҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ ДЭРГЭДЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

 

Нэг. Зорилго, үйл ажиллагааны зарчим

1. МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь үйлдвэрчний эвлэлийн хөдөлгөөний залуучуудын хөдөлмөрлөх эрх, нийгмийн баталгааг хангах, МҮЭ-ийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, сургалт, семинар, кампанит ажил болон бусад арга хэмжээг зохион байгуулах, олон улсын байгууллагын бодлого шийдвэрийг үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд  оршино.

2. Залуучуудын хорооны ажиллах журмыг Залуучуудын хорооны бүх гишүүдийн хурлаар сайшааж тэргүүлэгчдийн хурлаар батална.

3.  МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь Монгол улсын хууль, МҮЭ- ийн холбооны дүрэм, МЭМАҮЭ-ийн холбооны дүрэм   болон энэхүү журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.

Хоёр.Бүтэц, бүрэлдэхүүн

1.    МЭМАҮЭ-ийн холбоо нь дэргэдээ Залуучуудын хороо байгуулж ажиллуулна.

2.  Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороод нь дэргэдээ залуучуудын хэсгийг байгуулж ажиллуулна.

3. МЭМАҮЭ-ийн холбооны залуучуудын хороо болон Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хорооны залуучуудын хэсгүүд нь 35 хүртэлх насны гишүүдтэй байна.

4.  МЭМАҮЭ-ийн холбооны  Залуучуудын хорооны эрх барих дээд байгууллагыг салбарын холбооны ажлын албаны залуу ажилтнууд болон үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хорооны залуучуудын хэсгийн ахлагч нар бүрдүүлнэ.

5. Бүх гишүүдийн төлөөлөгчдийн хурлын хоорондох үйл ажиллагааг хорооны   Удирдах зөвлөл зохицуулж удирдана.

6.  МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны бүх гишүүдийн төлөөлөгчдийн хурал нь жилд нэгээс доошгүй удаа хуралдана.

7.   МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны  удирдах зөвлөл,  дарга, нарийн бичгийн даргыг бүх гишүүдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2 жилийн хугацаагаар  сонгоно.

Гурав. Хорооны бүрэн эрх

1. Залуучуудын хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, тэднийг үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах.

2. МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн хуралд эрхэлсэн  ажлын чиглэлээр асуудал оруулах шийдвэрлүүлэх.

3. МЭМАҮЭ-ийн холбооны төлөвлөгөөнд асуудал оруулах мэргэжил, үйлдвэрлэлийн болон нутаг дэвсгэрийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоодтой хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай мэдээ, судалгааг гаргуулж авах

  4.   Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт болон бусад  асуудлаар үйлдвэрчний эвлэлийн залуу гишүүдийн дунд төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулах.

Дөрөв. Хорооны үүрэг

1. Залуучуудын талаархи МҮЭХ, МЭМАҮЭ-ийн холбооны бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх сургалт, компанит ажил зохион байгуулах, санал боловсруулах.

2.   Залуучуудын нийгмийн баталгааг хангах,тэдний эрх ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудлаар төр засаг, эзэд захиргаанд санал хүсэлт, шаардлага тавьж үйлдвэрчний эвлэлүүдийн дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлүүлэх.

3. Үйлдвэрчний эвлэлийн залуу удирдагчдын сургалтыг холбогдох байгууллагатай хамтран бэлтгэх, удирдах ажилд залуучуудыг бэлтгэх тэдний нэрийг дэвшүүлэх , залуучуудын байгууллагатай хамтран ажиллах

4.  ҮЭ-ийн зорилго, үйл ажиллагааны талаар залуучуудад мэдлэг олгох, мэдээлэл өгөх, сурталчлах.

Тав. Хорооны ажиллах журам

1.    МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны ажлыг дарга удирдана. Хорооны дотоод ажлыг нарийн бичгийн дарга хариуцна.Хорооны удирдах зөвлөлийн хурлыг шаардлагатай үед хуралдуулна.

2.    МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь хуралдаж хэлэлцсэн асуудлаараа санал дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж тэргүүлэгчдийн хуралд оруулна.

3.    МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь эрхэлсэн ажлын чиглэлээр олон улсын төрийн болон төрийн бус  байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой ажиллаж, залуучуудын эрх ашгийн төлөө тэмцэж байгаа иргэд, байгууллага, эвсэл хөдөлгөөнийг дэмжинэ.

4.   МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь эрүүл мэндийн салбарын залуу гишүүдэд хандсан үйл ажиллагаа явуулна.

5. МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны явуулах үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгийг МЭМАҮЭ-ийн холбооны төсөвт санал оруулж тусгуулна.

6. МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь шаардлагатай тохиолдолд МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэмдэг, хэвлэмэл хуудсыг хэрэглэнэ.

 

--oOo--

 

 
2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны Эмэгтэйчүүдийн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүд хуралдаж 2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч, МУ-ын Ардын эмч Б.Үйлст МҮЭХ-ны дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагналаар шагнагдлаа.
МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч, МУ-ын Ардын эмч Б.Үйлст МҮЭХ-ны дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагналаар шагнагдлаа.  ...Дэлгэрэнгүй
ГССҮТөв МЭМАҮЭ-ийн холбооны “ШИЛДЭГ ДЭМЖИГЧ”-ээр шалгарлаа
МЭМАҮЭ-ийн холбооны Гүйцэтгэх зөвлөлийн VII хурал ГССҮТөвийн сургалтын танхимд боллоо. Хуралд МЭМАҮЭ-ийн холбооны дарга Б.Мягмар, орлогч дарга Ч.Нарантуяа, ЭМ-ийн байгууллагуудын ҮЭ-ийн хороон дарга нар оролцсон. ...Дэлгэрэнгүй
Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн ҮЭ-ийн хорооны 2018 оны тайлангийн хурал амжилттай үргэлжилж байна.
Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн ҮЭ-ийн хорооны 2018 оны тайлангийн хурал амжилттай үргэлжилж байна.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн салбарын эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн болон бусад ажилтнуудын үндсэн цалинг 2019 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн нэмэгдүүлсэн ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 24,25-р тогтоол албажлаа.
Эрүүл мэндийн салбарын эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн болон бусад ажилтнуудын үндсэн цалинг 2019 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн нэмэгдүүлсэн ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 24,25-р тогтоол албажлаа. Файлыг www.legalinfo.mn сайтаас аваарай.  ...Дэлгэрэнгүй
Салбарын ҮЭ-ийн холбоо ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.
Салбарын ҮЭ-ийн холбоо ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн сайдын А/548 тоот тушаалаар унаа, хоолны хөлс болон улирлын үр дүнгийн мөнгөн урамшууллын зардлыг 2019.01.01-ний өдрөөс хэрэгжүүлэхээр нэмэгдүүлэн тогтоолоо.
Эрүүл мэндийн сайдын А/548 тоот тушаалаар унаа, хоолны хөлс болон улирлын үр дүнгийн мөнгөн урамшууллын зардлыг 2019.01.01-ний өдрөөс хэрэгжүүлэхээр нэмэгдүүлэн тогтоолоо. ...Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ ҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ 2018 ОНЫ ОНЦЛОХ 10 АЖИЛ
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоо нь 2018 оныг “Эрүүл мэндийн салбарын ажилmнуудын хөдөлмөрийг шударгаар үнэлүүлж, тогтолцоог шинэчлэх жил” болгон зарлаж бодлогын 3 зорилтын хүрээнд нийт 60 төрлийн ажил төлөвлөснөөс 93.3 хувийн биелэлттэй байна. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбоо Гүйцэтгэх зөвлөлийн VII хурлаа 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа.
МЭМАҮЭ-ийн холбоо Гүйцэтгэх зөвлөлийн VII хурлаа 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. ...Дэлгэрэнгүй
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Энэхүү вэб сайтыг ТАНЫ ГҮҮР ХХК-д бүтээв.